Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2016
z dnia 30.11.2016 r. o przyjęciu
Statutu Stowarzyszenia Aktywnych Trzeciak

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywnych Trzeciak w Trzebieszowie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla popierania rozwoju samoorganizacji Narodu Polskiego.
Siedzibą stowarzyszenia jest Trzebieszów.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnych.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Nauka, edukacja, w tym edukacja pozaszkolna, oświata i wychowanie.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Działalność charytatywna.
Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
Ochrona i promocja zdrowia.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Aktywizacja kobiet, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji.
Ratownictwo i ochrona ludności.
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą.
Działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o ideę „Wspólnoty Ojczyzn” oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, Poz. 873,
z późn. zm.)

§ 7

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
Prowadzenie działalności informacyjnej.
Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej.
Występowanie do władz samorządowych, władz państwowych różnych szczebli ze stosownymi postulatami, wnioskami, opiniami.
Współdziałanie ze szkołami, administracja samorządowa, rządową oraz innymi organizacjami obywatelskimi i instytucjami, które obejmują swoim działaniem obszary zbieżne z celami Stowarzyszenia.
Wspieranie organizacji pozarządowych i grup samopomocowych, organizowanie wolontariatu, poszukiwanie dróg rozwoju aktywności społecznej.
Tworzenie projektów działań i uczestniczenie w programach mających na celu wzbudzanie aktywności społeczności lokalnych.
Szerzenie wiedzy o walorach krajobrazowych Polski, o jej historii, tradycjach, zabytkach i pamiątkach kultury oraz wybitnych Polakach.
Promowanie oraz wspieranie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej.
Realizację przedsięwzięć w dziedzinie edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć z zakresu terapii uzależnień oraz współpracę z trzeźwościowymi ruchami samopomocowymi.
Współdziałanie z publicznymi służbami zatrudnienia oraz innymi instytucjami
i organizacjami obywatelskimi w zakresie aktywizacji zawodowej.
Prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego oraz innych przedsięwzięć służących reintegracji zawodowej i społecznej.
Propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej.
Prace badawczo – rozwojowe związane z realizacją celów statutowych.
Inspirowanie, prowadzenie badań dotyczących problemów osób objętych działalnością statutową.
Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych.
Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez.
Udział w imprezach okolicznościowych i akcjach dobroczynnych.
Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską.
Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych.
Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej.
Działalność wydawniczą.
Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy zewnętrznych.
Poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów i darczyńców w celu rozwoju stowarzyszenia.

§8

Działalność określona w § 6 i § 7 jest działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
Zarząd określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1. Złoży deklarację członkowską na piśmie.
2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład dla rozwoju Gminy Trzebieszów lub w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
Z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia.
Z powodu niepłacenia składek.
Na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
5. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§23

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 28

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 30

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później, niż pierwszy termin. Głosowanie powinno być jawne.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
Uchwalanie zmian Statutu.
Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i planów działania.
Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 32

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz potrzebny jest Prezes, Wiceprezes
lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 33

1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należą:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Przyjmowanie i skreślanie członków.
9. Podejmowanie uchwał w zakresie prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

§ 36

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego.
2. Przewodniczącego wybiera Komisja spośród swoich członków

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu.
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 39

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 40

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 41

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
Składki członkowskie.
Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.
Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym dochody z majątku Stowarzyszenia i dochody z kapitału (jak odsetki, lokaty).
Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenie wykonywania zadań publicznych.
Wpływy z działalności odpłatnej.

§ 42

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub w kasie podręcznej.

§ 43

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 44

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 45

Stowarzyszenie nie ma prawa do:
Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 46

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne wymagają do swojej ważności podpisu Prezesa, Wiceprezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Skarbnika.

§ 47

Potwierdzenie posiadania środków finansowych do pokrycia powstających zobowiązań, potwierdza skarbnik udzielając kontrasygnaty.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 49

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 50

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.