Cele Działania

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ,PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY. NAUKA, EDUKACJA, W TYM EDUKACJA POZASZKOLNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE. KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ-MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA .DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. OCHRONA ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI. AKTYWIZACJA KOBIET, UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI. POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O IDEĘ WSPÓLNOTY OJCZYZN” ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY NARODAMI. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. 2003, NR 96, POZ. 873, Z PÓŹN. ZM.)